Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Senaste
  - 2018
  - 2017
  - 2016
  - 2015
  - 2014

Kategorier
 Balkong
 Bredband/IT
 Ekonomi
 Energi
 Hiss
 Lag och Rätt
 Miljö
 Renovera/Underhåll


 Håll dig uppdaterad!
Med vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om bopriser, räntor, nyheter och uppdateringar på bobattre.se. Vårt nyhetsbrev utkommer ca: 10-12 ggr/år.

» Anmäl/avanmäl nyhetsbrev

Säker brf året om

Ur: Bo bättre • NR 4/2008

Tryggheten hamnar alltid i topp i undersökningar om vad människor uppskattar och kräver i sin hemmiljö. Husens och de boendes säkerhet blir en allt viktigare investering för bostadsrätts- föreningen. Det är mycket att tänka på.
Har ni koll?Tips! - Under Brf Sidor - Dokument och dokumentmallar kan du ladda ner hela guiden och checklista till er förening.


Is och snö

När vinter går mot vår faller istappar och snö från hustaken och kan orsaka skador och i värsta fall dödsolyckor. En istapp är ofta är en del av ett isblock som kan väga så mycket som 200 kilo. Risken för snö- och isras är störst när temperaturen växlar. Cirka 25 000 personer söker årligen läkarvård efter att ha halkat på snö eller is.

Närmare hälften av olyckorna inträffar på vägar, gator och trottoarer, drygt 30 procent på tomten eller i bostadsområdet (olyckor i samband med arbete eller vintersport ingår inte i statistiken). Fastighetsägaren ansvarar för att skotta snö och is från taket under säkra former. Även smältvatten från stuprännor och tak som frusit till is på trottoaren är fastighetsägarens ansvar att ta bort.

Brand

Levande ljus och helgfirande är härligt men det finns en mörk baksida. December och januari är de månader då flest svenskar omkommer i bränder. Och i många fall saknas fungerade brandvarnare. Vid 57 7 av 71 dödsbränder i år (t o m augusti) saknades brandvarnare. Ansvaret för brandskydd ligger både på fastighetsägare- /bostadsrättsförening och på dem som nyttjar byggnaden, t ex bostadsrättsägare och hyresgäster.

Förebygg genom att se till att brandvarnare installeras såväl i lägenheter som i brf:ens gemensamma utrymmen och kontrollera regelbundet att de fungerar. Håll också trapphus och andra utrymmen, t ex korridorer, fria. Det är viktigt att dörrar sluter tätt och fungerar så att elden inte kan spridas.

Legionella

Kontrollera regelbundet att varmvattnet vid varje tappställe inte understiger +50° C (Boverkets byggregler). Ha lägst 60 grader i varmvattenberedare eller ackumulator. VVC-systemets returledning ska även den ha en temperatur om lägst 50 grader. Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar (till exempel felaktigt konstruerade handdukstorkar och tappställen som inte längre används.) Kall- och varmvattenledningar ska inte vara i kontakt med varandra.

Även kallvattnet bör kollas. Om temperaturen inte överstiger +20 grader bedöms det vara tjänligt enligt Livsmedelsverkets regler. Om temperaturen överstiger 20 grader trots långvarig spolning ska prov lämnas till livsmedelskontrollen på orten.

Lekplatsen

Årligen inträffar uppskattningsvis 19 000 lekplatsolyckor som leder till vård. 64 procent av olyckorna sker i anslutning till skolgårdar, 36 procent på andra lekplatser. Fallolyckor är vanligast. Underhållet av lekplatser är ofta eftersatt. De vanligaste bristerna är fritt fallutrymme och otillräckligt stötdämpande underlag.

Låt inte lekplatsen förfalla. Anmäl trasiga redskap och andra risker till ansvarig. Fastighetsägaren ansvarar för att de säkerhetsregler som finns efterlevs.

Balkongen

Trenden att glasa in och inreda balkongen med textilier, spaljéer och andra brandfarliga föremål har lett till att antalet balkongbränder ökat. Att nyttja balkongen som lagerplats eller att fimpa i blomkrukan kan också vara riskabelt. År 2003 startade 190 bränder på balkonger. 2007 hade siffran stigit till 263 balkongbränder.

Förebygg genom att undvika att placera lättantändliga föremål på balkongen - satsa på brandskyddsimpregnerat trä. När nya balkonger byggs, tänk på att glipor mellan husvägg och balkong underlättar spridning av eld.

Sopor

Hantering av sopor är ett ständigt problem i många brf:ar. Avfall slängs på fel ställen, till exempel händer det att byggavfall, gamla bilbatterier och annat felaktigt dumpas i föreningens grovsopor avsedda för återvinningsbara grovsopor. Förutom merarbete och kostnader kan sanitära problem och skaderisker för barn i området uppstå. Den kommunala Renhållningsordningen föreskriver vad som gäller för sophanteringen.

Fastighetsägaren ansvarar för att ordna insamling av hushållssopor så att kommunen kan avhämta dem. Om brf:en dessutom ordnat med utrymmen för grovsopor och källsortering ska föreningens regler följas.

Getingbon

Getingstick kan, speciellt för den som är överkänslig, få fatala följder. Ett getingbo överlever bara en enda sommar. När hösten kommer dör getingsamhället och endast de honor som lämnat boet och blivit befruktade övervintrar. Getingbon ska under säkra former (ev handskar och bislöja) tas bort tidigt på säsongen innan äggen kläcks (maj-juni). Senare på sommaren kan det vara riskfyllt. Alla brf:ar ska enligt lagen ha avtal med ett saneringsbolag.

Pooler, fontäner och dammar

Drunkning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. Även små vattendjup kan innebära drunkningsrisk. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 m vattendjup behöver dock inte ha särskilt skydd. Ordningslagen omfattar alla bassänger, både fasta och lösa, på tomtmark och på allmän plats. Anläggningens ägare ansvarar för att bestämmelserna följs. Föreskrifter om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler, BBR.

Tänk också på att en i övrigt stämningsfull damm med tillhörande plantering kan orsaka olägenhet genom att fungera som "barnkammare" för mygg och dylikt.

Giftiga bär och växter

Giftiga växter och vackra bär kan locka småbarn att smaka. 2007 fick Giftinformationscentralen 4 772 frågor som gällde barn som smakat på växter. Av dessa rekommenderades två procent att söka läkarvård. Riskabla tillbud har inträffat med Datura-arter (änglatrumpet), idegran, fingerborgsblomma och gullregn. Avstå från att plantera giftiga växter och ta bort befintliga. Använd Giftinformationscentralens "Växtlista" som guide för att undvika giftiga växter.

Grillning

Att grilla på balkongen ökar brandrisken och är vanligtvis inte tillåtet. Vid grillning på gården iakttas lokala säkerhetsföreskrifter. Tänk på att aldrig lämna öppen eld utan tillsyn och se till att även ha uppsikt över tändvätska och dylikt som kan locka barn att smaka och därmed orsaka förgiftningstillbud.

Inbrott

Semestertider är tyvärr också inbrottstider. Lägenhetsinbrotten har ökat stadigt under hela 2000-talet. Mellan 2006 och 2007 har antalet anmälda lägenhetsinbrott ökat med nio procent, från 6 641 till 7 219. Rejäla, godkända lås är enligt Svenska Stöldskyddsföreningen det bästa inbrottsskyddet. Grannsamverkan, inte minst med att ta hand om post, försvårar också för tjuven som undviker vaksamma ögon.

Belysning

Skaderisk och inbrottsrisk ökar med bristfällig och/eller trasig belysning i trapphus, gemensamma utrymmen och utomhus. Fram på höstkanten och under den mörka årstiden blir detta extra viktigt. Brf-lagen och brf:ens stadgar anger att föreningen ansvarar för de gemensamma utrymmena.

Parabolantenner

Olycksrisk och "fulhetsfaktor" när det gäller parabolantenn vållar återkommande debatt. Föreningen bestämmer över vad som placeras på tak och fasad, den enskilde bostadsrättsägaren om vad som ställs på balkong och terrass. Altaner tillhör ibland föreningen och ibland lägenheten - kontrollera vad som gäller! Parabolantenner ska placeras så att de tar emot tv-signalen, inte stör grannar och inte trillar ner på någon.

Skadedjur

Vägglöss, råttor, kackerlackor och andra skadedjur ökar. De trivs på de flesta ställen och äter vad de kommer över. Även om de inte sprider smitta kan de åsamka fysiskt obehag i form av bett, överföra bakterier till mat, gnaga av el-sladdar och ställa till skada på såväl lös som fast egendom.

Var uppmärksam på småskador och hål, täta sprickor i väggar och golv, och låt aldrig livsmedel stå framme. God hygien är också viktig. Alla brf:ar ska enligt lagen ha avtal med ett saneringsbolag. Även bostadsrättsägaren har ett underhållsansvar för sin bostad.

Renoveringar

Klagomål på olägenheter i samband med enskilda bostadsrättsägares renoveringsprojekt har ökat de senaste åren. Markägarens tillstånd krävs för uppställning av containrar för byggavfall, maskiner, material och dylikt vid renoveringar etc. Den som ställt upp t ex en container ansvarar för hur den används och att den tas bort. Oavsett detta har den enskilde individen ansvar för sina handlingar, exempelvis om skada skulle uppstå. Bostadsrättsägare ska kolla med styrelsen innan renoveringsarbetet startar och/eller hantverkare har beställts.

Observera att vissa renoveringar kräver bygglov. Det är viktigt att andra boende i huset informeras om vad som ska ske, varför, när, hur och under vilka tidsrymder. Och att hänsyn tas med tanke på ljudstörningar och framkomlighet.


Källor: Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföreningen, Räddningsverket, Bostadsrättsorganisationen SBC, Anticimex och Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera