Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Inger frågar:

Vi är en liten förening med 17 lägenheter, kan vi ta ut en avgift (som går till föreningen) av de som inte är närvarande på våra städdagar?

Vi är endast några stycken som alltid får göra allt själv och vi tycker inte det är rättvist. Vi brukar hålla på ca 6 timmar och det brukar inte räcka att hinna göra allt på samma dag.

Hur mycket är en skäligt avgift om det är tillåtet?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Av LEF (Lag om ekonomiska föreningar) 2 kap 2 § p 5 framgår att alla avgifter som ska tas ut måste stå i stadgarna. Det handlar om insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

De brukar samlas i ett par olika paragrafer, oftast under rubriken ”avgifter till föreningen”. Beräkningsgrunden för årsavgiften ska anges och beloppsgräns för såväl överlåtelseavgift som pantsättningsavgift ska finnas.

Några andra avgifter än dessa är ej nämnda i stadgarna. Det innebär att inga andra avgifter får tas ut. Principen om att man inte får ta ut andra avgifter än de som står i stadgarna framgår av aktuell bestämmelse i LEF.

Frågan är vad som hindrar att man gör en stadgeändring och skriver in att man får ta ut straffavgift vid bristande deltagande i till exempel städning.

Grunden för att sådana avgifter ej får tas ut är ”spridd” i lagtexten. Förbudet mot särskilda avgifter på grund av att man inte utför arbete utanför lägenheten finner stöd i 6 kap 13 LEF (förbud mot styrelsebeslut och styrelsens verkställande av stämmobeslut m m som strider mot lag) och 7 kap 16 § (samma fast för stämman) jämfört med underhållsparagraferna i Bostadsrättslagen, 7 kap 4 § och 7 kap 12 §.

Av dessa bestämmelser framgår vem som har ansvar för vad. Föreningen har ansvar för det utanför lägenheten. Av det skälet är det i strid med lag att ålägga bostadsrättshavaren ett sådant ansvar.

Bostadsrättslagen är tvingande i detta hänseende och får ej kringgås genom stadgeföreskrift. Således får avgift på grund av bristande deltagande inte uttagas.

Om sådan avgift tagits ut kan bostadsrättshavaren kräva tillbaka pengarna och kommer vinna en tvist angående den saken.

Man kan köra med belöningar istället, det är inte olovligt. Stadgarna är oftast skrivna på så sätt att det är okej att ha t ex något gott att äta m m i samband med städdag. (stärker samhörighet och så vidare)

Man kan då inte förbjuda städvägrarna från att komma, men det lär det ju inte göra.

Här är ett exempel ur en ändamålsparagraf som ger ganska vidsträckt rätt att använda föreningens medel även till annat gemensamt än just bara boendet:
”Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.”


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera