Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Kontrollrutiner förebygger brott

Bostadsrättsjuridik - Anders Gustavsson är jurist på LEX advokatbyrå. Han har arbetat med fastighetsrelaterad juridik sedan 1997.

Förskingring eller andra oegentligheter tillhör ovanligheterna i bostadsrättsföreningar. Men det händer att föreningar drabbas. Med ordentliga kontrollrutiner kan problemen undvikas.

Ibland inträffar det att bostadsrättsföreningar blir utsatta för ekonomiska oegentligheter och förmögenhetsbrott. Det kan exempelvis bero på att en ledamot i styrelsen med privatekonomiska bekymmer tar sig rätten att "låna" pengar av föreningen för att klara egna utgifter. Det är naturligtvis inte under några omständigheter tillåtet, men det händer. Andra exempel på oegentligheter är när en leverantör eller entreprenör gynnas mot någon form av ersättning eller motprestation till en eller flera ledamöter i styrelsen. Det är inte heller tillåtet eller acceptabelt. Det händer också att styrelser förvaltar föreningens och medlemmarnas gemensamma tillgångar vårdslöst eller brister i kontroll över medlemmarnas tillgångar. Vilket kan leder till stora ekonomiska skador.

Tack och lov är inte problemen jag räknar upp här ovan särskilt vanliga. Och utgångspunkten för styrelsens arbete är naturligtvis att medlemmarna ska kunna lita på de personer som de valt att företräda dem. Det bästa skyddet för att slippa den här typen av otrevliga problem är förstås att begränsa möjligheterna för att de ska kunna inträffa.

För att undvika att problem ska uppstå så krävs det rutiner för internkontroll. Det kan exempelvis handla om att ha god kontroll över firmateckningsrätten så att styrelsen har uppsikt över föreningens alla tillgångar.

1. Upprätta en skriftlig dokumentation som gäller attesträtt avseende leverantörsfakturor. Beloppsbegränsa attesträtten. Det är bra att kräva att attester som gäller större belopp ska göras av två ledamöter i styrelsen. Säkerställ att föreningens tillgångar inte lättvindigt läggs ut på en extern firmatecknare.

2. Upprätta en arbetsordning för internrevisorn så att denne vet vad som ingår i hans/hennes uppgifter att kontrollera samt vad som är särskilt prioriterat att granska.

3. Upprätta goda rutiner beträffande upphandlingar så att flera offerter tas in och jämförs innan beslut fattas. Anlita en konsult för hjälp med upphandlingsprocessen vid större upphandlingar, exempelvis vid stambyten och omfattande ombyggnationer av fastigheten.

4. Ta fram genomarbetade mallar för hur styrelsemötesprotokoll ska utformas; det framgår av dokumentationen hur beslutsprocessen gått till.

5. Inför rutiner och ha en öppen redovisning och kommunikation med såväl revisorerna som medlemmarna.

Hur goda intentioner och rutiner styrelsen än har så kan man göra fel. Därför är det viktigt att teckna en bra ansvarsförsäkring för styrelsens ledamöter och om möjligt även en försäkring som omfattar skador vid förmögenhetsbrott. Det gör att skador kan regleras via försäkringen i stället för genom osäkra fordringar gentemot enskilda ledamöter.

Följ de riktlinjer som gäller för den aktuella typen av lag- och regelbrott om skadan redan skett eller om det finns misstankar om oegentligheter. Börja med att konfrontera den eller de ledamöter som ni anser har handlat felaktigt eller olagligt. Kontrollera om det finns en möjlighet till att exempelvis direkt reglera föreningens ekonomiska krav. Fungerar inte det måste ett ersättningskrav omgående framställas skriftligt. Det är särskilt viktigt för dokumentationens skull. Skicka en skriftlig anmälan till föreningens försäkringsbolag som gäller såväl brottsliga handlingar som skadeståndskrav. Gör polisanmälan om ni misstänker att det som skett kan vara brottsligt. Slutligen, tänk på att det inte är föreningens sak att utreda eller avgöra om brott har begåtts - det är en uppgift för polis, åklagare och slutligen domstolen.
Senast uppdaterad 2011-02-24  |  Tipsa en vän

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera